GDPR

V souvislosti se spracováváním osobních údajů, Vám ve smyslu čl. 13 Nařízení Evrópskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, poskytujeme nasledující informace.

KDO JE PROVOZOVATEL

Provozovatelem, který určil účely a prostředky zpracovávání vašich osobních údajů je společnost

Martina Kubicová - MANA, Majerská 23, 82107 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 47542993 DIČ: 1080111659
Registrace: Okresný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 110-229577

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Minimalizujeme rozsah osobních údajů které zpracováváme, tak aby postačovali na kvalitní splnění služeb, které od nás očekáváte, tak aby jsme splnili zákonní povinnosti, a tak aby jsme chránili naše oprávněné zájmy. Zpracováváme rovněž osobní údaje našich zákazníků, tak i osobní údaje našich potenciálních zákazníků, kteří nám na to dali souhlas. Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • Základní údaje, kterými jsou vaše jméno, příjmení, adresa, případně IČO, ak jste podnikatel – fyzická osoba (živnostník).
 • Kontaktní údaje, kterými jsou Váš e-mail, telefonní číslo, nebo kontaktní adresa.
 • Informace o využívání našich produktů a služeb, o produktech které jste si zakoupili, nebo zvažujete jejich nákup. Informace o využívaní našeho eshopu, informačního newsletru a podobne.
 • Záznamy e-mailové a chatové komunikace, záznamy telefonátů, pěípadně jinou komunikaci s vámi v elektronické, nebo písomné podobě.
 • Transakční údaje, především informace o vašich platbách a platebních metodách.
 • Geolokalizační údaje z webového prohlížeče počítača nebo z mobilních aplikací.
 • Soubory cookie a IP adresa – informace z webového prohlížeče o vašich preferencích, nastavěních, navštívených stránkách a produktech, o ktoré jste se zajímali

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme především pro potřebu uzavírání kupních smlouv, kterých předmětem je dodávka našeho tovaru nebo služeb. Táto činnost zahrnuje především, příjem a zpracování objednávek, vystavování faktur a daňových dokladů, evidenci plateb, odesílání tovaru na svolenou adresu apod.

Pro řádné zplnění si všech zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje i pro účely účtovníctva, zprávy registratury, či vybavování reklamací a stížností. V některých případech je potřebné osobní údaje zpracovávat i na účely soudních sporů a mimosoudního vymáhání pohledávek.

Vaše osobní údaje zpracováváme i na účely informování o našich produktech a službách v rámci přímého marketingu.

PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, pouze na základě právních případů když:

 • Je zpracování osobních údajů nevyhnutné pro plnění smlouvy (například koupní smlouvy) a vy jste smluvní stranou, nebo jste nás požádali o vykonání opatření před uzatvořením smlouvy (napřríklad registraci do e-shopu)
 • Nebo je zpracovávání vašich osobních údajů nevyhnutné v rámci našeho opravněného zájmu, které sledujeme a ním je především ponuka a prodaj tovaru a služeb našim zákazníkům
 • Nebo jste nám udělili váš souhlas na jeden, nebo více účelů. Ty mohou zahnovat zejména činnosti spojené s nabídkou tovaru a služeb, nebo zpracování s cílem přizpůsobit ponuku vašim požadavkům.

KATEGÓRIE PŘÍJEMCŮ

Osobní údaje mohou být při zpracování poskytnuté následujícim kategóriím příjemců:

 • Kuriérske a přepravní společnosti
 • Marketingové agentury a call centrá
 • Poskytovatelé IT služeb a telekomunikační operátoři
 • Advokátské a právní kanceláře
 • Znalci a soudní znalci
 • Inkasní společnosti a exekútoři
 • Soudy a orgány činné v třestním konání
 • Účtovnickéé kanceláře, auditoři a daňový poradci

DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • V případě souhlasu dotknuté osoby, budeme vaše údaje zpracovávat do doby, než svůj souhlas neodvoláte, nejvíce však 24 měsíců od jeho udělení.
 • V prípade opravněného zájmu, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, dokud nebudete zpracovávat namítat, po dobu která je opodstatněná na vzhledem k životnímu cyklu, zakoupeného produktu nebo služby, aby jsme vám mohli ponoukat a poskytovat související produkty a služby.
 • V případě plnění smlouvy budeme vaše osobní údaje zpracovávat po dobu, počas které trvá smluvní vztah, včetně záruky a reklamačních podmínek
 • V případě plnění zákonní povinnosti, budeme vaše osobné údaje zpracovávat po dobu, ktorou nám ukládá zákon. V případě zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. může být lehota 10 let.

VAŠE PRÁVA JAKO DOTKNUTÝCH OSOB

Při zpracovávání vašich osobních údajů jsme připraveni vykonávat Vaše práva.

 • Máte právo na přístup k svým osobním údajům, jako i právo vědet na jaký účel jsou zpracováváné, kdo jsou příjemci vašich osobních údajů, jaká je doba zpracovávání.
 • Máte právo na opravu, pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo se změnili, kontaktuje nás, opravíme je.
 • Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud jsou nesprávné, nebo zpracovávané nezákonně.
 • Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu, máte právo ho kdykoliv svůj souhlas odvolat, bez toho, aby to malo vlyv na zákonnost zpracovávání založeného na souhlase uděleném před jeho odvoláním.
 • Máte právo na omezení zpracování, pokud si přejete budeme údaje zpracovávat jen na najnutnejší zákonné důvody, nebo vůbec.
 • Máte právo namítat automatizované individuální rozhodování, pokud zjistíte, nebo si myslíte, že toto zpracovávání je nezákonné, nebo v rozporu s vašimi právy.  
 • Máte právo na přenosnost údajů, pokud si přejete přenést jej k jinému provozovateli, poskytneme vám je v zodpovědajícím formátu, pokud tomu nebudou bránit jiné technické, nebo zákonné překážky.
 • Rovněž máte právo podať stížnost dozornímu orgánu, kterým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, se sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

KDE A JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT

Vaše práva můžete uplatnit zatelefonováním na číslo 421 950 300 180, písomně na adrese Martina Kubicova – MANA, Majerská 23, 82107 Bratislava, SR nebo e-mailem info@bodhispa.sk.

Na vaši žádost odpovíme bezplatne v lehotě do 30 dnů. V případě složitosti, nebo velého počtu žádostí jsme oprávneni tuto lhůtu předĺžit o dalších 60 dnů. Pokud k tomu dojde budeme Vás o tom, aj o důvodech informovat. 

Pokud bude ale vaša žádost zjevne neodůvodněná, nebo opakovaná, jsme oprávneni účtovat si přiměrený administrativní poplatok na pokrytí nákladů spojených s poskytnutím této služby.  

KONTAKTNÍ INFORMACE

telefonní číslo: 421 950 300 180

adresa: Martina Kubicova – MANA, Majerská 23, 82107 Bratislava

e-mail: info@bodhispa.sk

Esenciální oleje za super cenysady!