Obchodní podmínky

1. OBECNÉ USTANOVENÍ

Účelem těchto obchodních podmínek je vymezit a upřesnit práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) na jedné straně a kupujícího (zákazníka, spotřebitele) na straně druhé.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.bodhi.cz je

provozovatel:

Bodhi Spa s.r.o.
Jurkovičová 1, 83106 Bratislava

IČO: 53323033 DIČ: 2121335018, Spoločnosť je zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Nitra: v oddieli Sro, vložka 52438/N

Bankové spojenie: FIO Banka a.s., SWIFT: FIOZSKBAXXX
Číslo účtu: 2101887105/8330
IBAN: SK74 8330 0000 0021 0188 7105
nie sme platcom DPH.

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou uzavřeny v souladu s právním řádem Slovenské republiky. V případě, že je smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami www.bodhi.cz zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího "

V případě, že je smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami bodhispa.sk zákonem č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník, v platném znění.

2. NÁKUP ZBOŽÍ

Prodej je realizován na základě závazného potvrzení objednávky, která se stává kupní smlouvou. Jako závazné potvrzení objednávky se chápe potvrzení prostřednictvím telefonu nebo e-mailu (potvrzení o přijetí objednávky z online systému obchodu není považováno za závazné). Závazné potvrzení provede prodávající na základě výše uvedených podmínek. Prodávajícím potvrzená objednávka se chápe jako závazná pro obě strany, pokud nedojde k porušení dohodnutých podmínek v čase potvrzení. Za podstatné podmínky se považuje zejména obsah objednávky (specifikace zboží a počet), cena za zboží a přepravu a termín doručení.

Všechny ceny na web stránkách a v cenících jsou konečné a jsou uváděny v českých korunách (CZK), zaokrúhleno na celé.

Zboží vám bude následně doručen (viz dodací podmínky) na adresu kterou uvedete jako "doručovací".

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu se Zákonem č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory predávajíciho má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu.

V případě že chcete odstoupit od smlouvy zašlete mail na adresu info@bodhi.cz, kde uvedete číslo objednávky, Vaše jméno, tel. číslo, kontaktní adresu a číslo účtu, kam chcete abychom zaslali vráceny peníze. Tento mail bude považován za právoplatný formulář pro odstoupení od smlouvy, nebo může využít formulář poskytovaný prodejcem ZDE.

Odstoupením od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. V případě, že spotřebitel již převzal objednané zboží, je povinen jej vrátit v originálním nepoškozeném balení, na adresu provozovatele.

Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku resp. částku sníženou o vzniklou škodu neprodleně po vrácení objednaného zboží.

V případě, že spotřebitel vrátí objednané zboží poškozené, částečně spotřebovaný resp. ve stavu, který neodpovídá stavu, ve kterém byl prodávajícím odeslán, bere na vědomí, že prodávající je oprávněn si takto vzniklou škodu, kterou je prodávající povinen prokázat, uhradit z částky, která byla uhrazena spotřebitelům za objednané zboží. Spotřebitel je zároveň povinen v odstoupení od smlouvy uvést kontaktní údaje a číslo účtu, na který má být uhrazena částka za objednané zboží poukázána ze strany prodávajícího. Prodávající se zavazuje uhradit zaplacenou částku, resp. částku sníženou o vzniklou škodu neprodleně po vrácení objednaného zboží.

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu podle ustanovení § 1837 občanského zákoníku není možné v případě, že bylo zboží částečně spotřebováno, zboží, které bylo po dodání smíchaný s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, který kupující z obalu vyňal az hygienických důvodů ho ne je možné vrátit a zboží, které bylo nenávratně otevřen či poškozen otevřením či použitý. Rovněž není možné odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje především z hygienických důvodů (např. Mýdlo, krémy, šampony, kondicionéry, esenciální a masážní oleje s odjištění uzávěrem apod.).

Prodávající si vyhrazuje právo na storno objednávky v případě, že:

• objednávku nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, poštovní adresa, e-mail, zákazník je nedostupný, neodpovídá na e-mail atd.)
• výrobce zboží již nevyrábí nebo dovozce nedováží objednané zboží (v případě, že taková situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího a nabídne mu náhradní zboží srovnatelných parametrů nebo mu vrátí peníze)

4. ODPOVĚDNOST ZA CHYBY, ZÁRUKA, REKLAMACE

Prodávající poskytuje záruku na zboží v délce 24 měsíců. Záruka začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Kupující bere na vědomí, že je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá kupní smlouvě, je kupující povinen neprodleně o tom uvědomit prodávajícího.

V případě pokud:

• se jedná o vadu odstranitelnou, má kupující právo aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna bez zbytečného odkladu resp. právo na výměnu věci. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn namísto odstranění chyby vyměnit vždy vadné zboží za bezvadné, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže
• se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit
• se jedná o vadu neodstranitelnou, která ale nebrání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny
• se jedná o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže pro opětovně se vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat, má kupující právo na výměnu zboží nebo právo od smlouvy odstoupit.

Postup při reklamaci:

• zašlete mail na adresu info@bodhi.cz, kde uvedete číslo objednávky, Vaše jméno, tel. číslo, kontaktní adresu a číslo účtu, kam chcete abychom zaslali vráceny peníze, resp. využije formulář naodstúpenie od smlouvy ZDE. 30 denní lhůta na vybevanie reklamace začne běžet odesláním tohoto mailu. Reklamované zboží zašlete na adresu provozovatele.
• Zboží můžete reklamovat i osobně, na adrese Pánská 33, Bratislava (Staré město, při Dómu sv. Martina)

Kupující bere na vědomí, že prodávající neodpovídá za vady zboží, které byly způsobeny v příčinné souvislosti s jednáním nebo opomenutím kupujícího.

Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou, tzn. vydáním záručního listu. Pokud prodávající poskytne na zboží delší než zákonnou záruku, její podmínky a rozsah určí v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení prodávajícího resp. obchodní jméno prodávajícího, IČO, sídlo prodávajícího, pokud se jedná o právnickou osobu resp. bydliště, pokud se jedná o fyzickou osobu. Pokud to povaha věci umožňuje, postačí namísto záručního listu vydat doklad o koupi.

Kupující je povinen při uplatnění reklamace v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy s prodávajícím dokladem o koupi a případně vydaným záručním listem. Prodávající se zavazuje oprávněnou a podle těchto obchodních podmínek uplatněnou reklamaci vyřídit neprodleně, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak. Prodávající vydá kupujícímu protokol o reklamaci, ve kterém uvede datum a způsob vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popřípadě písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Podle novely zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v zásadní věci ve prospěch spotřebitele. prodávající vydá v případě zamítnutí reklamace reklamace spotřebiteli kopii odborného posudku, pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě. Tento posudek musí prodávající poskytnout spotřebiteli do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

V internetovém obchodě www.bodhi.cz může kupující uhradit kupní cenu tímto způsobem:

dobírka - nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží zaplatíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli, kurýrovi nebo na poště.

bankovní převod - po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Za zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet vedený v Fio Bance. Po přijetí platby odesíláme zboží s tím, že Vás informujeme o termínu, kdy bude zásilka doručena.

6. DODACÍ PODMÍNKY

Dodací lhůta začíná běžet dnem přijetí závazné objednávky, která obsahuje všechny potřebné údaje pro její vyřízení. V případě, že se objednané zboží nenachází na skladě, prodávající se zavazuje neprodleně o tom uvědomit kupujícího a dohodnout se s ním na dalším postupu.

Cena dopravy je zobrazena při objednávce. Internetový obchod www.bodhispa.sk dodává své produkty prostřednictvím České Pošty obvykle do 3 pracovních dnů. Zákazník, který si zvolí tento typ dopravy, by se měl v době doručení zdržovat na adrese, resp. vyzvednout si oznámení o uložení zásilky a následně si vyzvednout zásilku na příslušné poště.

7. CENY

Všechny ceny uvedené na stránkách jsou konečné, bez dalšího navýšení. Provozovatel stránky si vyhrazuje právo na změnu cen v případě neoprávněného zásahu do obsahu. Konečná cena pro kupujícího je uvedena v potvrzení objednávky.

8. SLEVY A SLEVOVÉ KUPÓNY

V případě, že sleva nebo slevový kupón bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu, má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout.

V takovém případě je klient informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy, či uplatněného kuponu.

Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo k slevě (formou psané informace), nebo je u slevy uveden odkaz na webových stránkách, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. Každou slevu nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě vícenásobného použití má prodejce právo neuznat duplicitní slevu. V případě, že je hodnota dárkové poukázky či slevového kuponu vyšší, než hodnota nákupu, rozdíl se nepřevádí na nový kupón a nevyčerpaná částka se zpětně neproplácí.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Objednávka kupujícího je po jeho potvrzení považována za závaznou kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím a je archivována za účelem jejího plnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky směřující k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli známé z vlastního procesu uskutečnění objednávky. Smlouva se uzavírá v slovenském nebo českém jazyce, popřípadě je možné ji uzavřít iv jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost opravovat chyby, které vznikly při zadávání dat před podáním objednávky. Tyto obchodní podmínky umožňují spotřebiteli jejich archivaci a reprodukci. Obchodní podmínky platí od 5.5. 2017.

Kupující odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním údajů dle zákona č. 122/2013 Z. z.Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů.

 

 

Esenciální oleje za super cenysady!